BASES DEL VIII CERTAMEN Paraules a Icària (2015-2016) 

 1. Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.
 2. El certamen és obert a la participació de tothom, sense limitación d’edat, nacionalitat o residència.
 3. Cada autor/a pot presentar únicament un original per a cada categoria.
 4. Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos ni publicats a Internet.
 5. S’han de presentar mecanografiats a doble espai, a una cara, amb lletra Times New Roman, cos 12, o Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 (1.850 caràcters).
 6. L’extensió del text variarà segons la categoria:
  El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis
  Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes
 7. Els originals han d’anar encapçalats per un títol.
 8. Els originals s’hauran de lliurar en la forma establerta a Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, 08005 de Barcelona; o bé a la seu de l'editorial, al c. Fernando Poo 55, baixos 2a, 08005 de Barcelona. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de convocatòria, un cop aprovades definitivament aquestes bases, i finalitzarà el 30 de novembre del 2015 . S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.
 9. S’hauran de presentar cinc còpies impreses de l’obra i un CD que contingui l’original. En ambdós casos hi ha de constar: «Paraules a Icària». Títol de l’original i categoria a la qual es presenta. Pseudònim de l’autor/a. Juntament amb l’original s’haurà de presentar:
  Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto de complir-les», signat amb el pseudònim.
  També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té).
  L’incompliment d’aquests requisits suposarà que els treballs presentats no siguin admesos.
 10. Hi haurà tres jurats, un per a cada categoria, cadascun dels quals estarà constituït per cinc persones: un representant de l’Editorial, un representant del Districte de Sant Martí, un personatge rellevant en l’àmbit cultural i dues persones del Districte. La seva composició es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.
 11. El Jurat donarà a conèixer la resolució del certamen en un acte públic que tindrà lloc el dijous 25 de febrer del 2016 a les 19h a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, núm. 1 - 08018 de Barcelona). El seu veredicte serà inapel·lable.
 12. Els originals no premiats es podran recollir durant un termini d'un mes (a partir de l’endemà de la resolució del certamen i fins el 25 de març del 2016). Un cop transcorregut aquest termini, l’organització entendrà que els autors/es hi renuncien i destruirà els originals.
 13. Cada jurat atorgarà un únic guardó per a la seva categoria i es reserva la facultat de declarar-la deserta si ho considera oportú.
 14. Els guanyadors de cada categoria signaran un contracte amb Edicions Saragossa per a l’edició de 600 exemplars de l’obra (300 per a la categoria Ritmes) i rebran una dotació econòmica de 1.800,00 euros, amb la deducció de la retenció del corresponent IRPF, per part del Districte de Sant Martí.
 15. Sobre els drets d'autor: Els autors/es premiats cediran a Edicions Saragossa en exclusiva tots els drets d'explotació de la seva obra. La dotació econòmica del premi no va a compte dels drets d'autor i, per tant, l'editorial pagarà aquests drets a partir del primer exemplar venut de l'obra un cop editada.
 16. El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases. Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

 

CATEGORIES: 

El certamen es divideix en tres categories corresponents a tres col·leccions d’Edicions Saragossa:

A. EL CISTELL. Narrativa, cròniques i assaig amb diferents eixos temàtics:

 • Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.
 • Àmbit educatiu: experiències, reflexions i/o recursos.
 • Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
 • La religiositat i el fet religiós.

B. RITMES. Poesia.

 

LLIURAMENT DELS PREMIS: 25 de febrer del 2016 a les set del vespre la Sala de Plens de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, núm. 1 - 08018 de Barcelona).

EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat