BASES DEL X CERTAMEN Paraules a Icària (2017-18)
[descarregar les bases en PDF]

 

• Els originals seran escrits en llengua catalana o castellana.

• Cada persona pot presentar únicament un original per a cada categoria.

• Els originals han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos, ni publicats a In­ternet.

• Els originals s’han de presentar mecanografiats a doble espai amb lletra Times New Roman, cos 12, o en Arial, cos 10, en fulls DIN-A4 a una cara (de 1.850 caràcters).

• L’extensió del text variarà segons la categoria:

- El cistell: mínim 125 folis i màxim 250 folis

- Ritmes: mínim 40 poemes i màxim 100 poemes

• Els originals han d’anar encapçalats per un títol.

• S’hauran de presentar cinc còpies impreses de l’obra i un CD que contingui l’original. En ambdós casos hi ha de constar:

«Paraules a Icària»

Títol de l’obra original i categoria a la qual es presenta

Pseudònim de l’autor/a

Juntament amb l’original s’haurà de presentar:

- Una carta dirigida a Edicions Saragossa indicant expressament: «Conec les bases de la present convocatòria del Certamen Paraules a Icària i accepto de complir-les», signat amb el pseudònim.

- També s’ha d’entregar un sobre, tancat, de mida quartilla, amb el títol de l’original i, a dintre, un full amb les dades de l’autor/a: nom, cognoms, data de naixement, adreça, NIF, telèfon i correu electrònic (si en té).

 

• Termini i lloc de presentació: Els originals s’hauran de lliurar en la forma establerta a Edicions Saragossa, apartat de correus 21110, de Barcelona. El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’anunci de convocatòria, un cop aprovades definitivament aquestes bases, i finalitzarà el 30 de novembre de 2017. S’admetran els sobres que portin segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els treballs.

 

 

CATEGORIES: 

El certamen es divideix en dues categories corresponents a dues col·leccions d’Edicions Saragossa:

A. EL CISTELL. Narrativa, cròniques i assaig amb diferents eixos temàtics:

  • Narracions de ficció arrelades en un lloc, tradició i/o costums de les nostres terres.
  • Esdeveniments de la pròpia vida: vivències, sentiments, records, petites i/o grans històries.
  • .

B. RITMES. Poesia.

 

LLIURAMENT DELS PREMISLa comunicació dels resultats i el lliurament dels premis es farà durant la celebració que tindrà lloc el dia 22 de febrer de 2018, a les 19h. a la Sala d’Actes de l’Ajuntament del Districte de Sant Martí (plaça de Valentí Almirall, núm. 1 - 08018 de Barcelona). 

EDICIONS SARAGOSSA · Tel. 608 59 71 66 · rosa@edicionssaragossa.cat